Handelsbetingelser

Momentum & Friends ApS
Orla Lehmannsgade 1B
7100 Vejle
TLF: 60180137
CVR: 39666375

Betaling

Momentum & Friends ApS modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Momentum & Friends ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Levering

Levering i Danmark:
Varerne bliver afsendt med GLS.
Fragt: 70,- DKK

Levering i Europa:
Varerne bliver afsendt med DHL Express. 
Fragt: 200,- DKK

Alle ordre bliver pakket og leveret inde for 1-3 arbejdsdage.
Varerne bliver ikke afregnet før forsendelse.
Alle ordre er afregnet i DKK.
Oversøiske leveringer og leveringer udenfor EU pålægges lokale import pligter og skatter som afregnes af kunden. Disse ordrer kan blive påvirket af forsinkelser i tolden. Disse omkostninger påhviler kunden.

Delivery in Denmark: 
Items will be shipped by GLS.
Delivery: 70, – DKK
All orders are packed and delivered within 1-3 working days.
The goods are not settled before dispatch.
All orders are settled in DKK.

Delivery in Europe: 
Items will be shipped with DHL Express. 
Delivery: 200,- DKK 

Overseas deliveries and deliveries outside EU are subject to local import duties and taxes which
are settled by the customer. These orders may be affected by customs delays. These costs are
borne by the customer.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail contact@momentumandfriends.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Momentum & Friends ApS at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Momentum & Friends ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Momentum & Friends ApS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Momentum & Friends ApS
Orla Lehmannsgade 1B
7100 Vejle
TLF: 60180137

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Momentum & Friends ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Momentum & Friends ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Momentum & Friends ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Momentum & Friends ApS er: Nicolai Nielsen, Webshop – Teknisk data, Martin Hestnes

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Momentum & Friends ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til contact@momentumandfriends.dk.

Cookies
På https://momentumandfriends.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://momentumandfriends.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Momentum & Friends ApS’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: contact@momentumandfriends.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato

Terms and Conditions for Momentum & Friends ApS

Momentum and friends ApS
Orla Lehmannsgade 1B
7100 Vejle
TLF: 60180137
CVR: 39666375

Payment

Momentum & Friends ApS accepts online payments with the following credit cards Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

When paying with Visa Electron and Mastercard Debit, which is a debit card, the payment will be reserved in your account in accordance with the terms of your card until we withdraw or decline the payment.

All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark – Kroner (DKK)

Momentum & Friends ApS uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

Delivery and Shipment

We offer free shipping on orders over 500.00, – DKK in Denmark. 
Items will be shipped by GLS.
Delivery: 70, – DKK

All orders are packed and delivered within 1-3 working days.
The goods are not settled before dispatch.
All orders are settled in DKK.
Overseas deliveries and deliveries outside EU are subject to local import duties and taxes which are settled by the customer. These orders may be affected by customs delays. These costs are borne by the customer.

If you regret your purchase (Withdrawal)

Momentum & Friends ApS offers a 14 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.

The 14 day period starts on the day the order is delivered.

Any return costs you incur yourself.

The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om contact@momentumandfriends.dk. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Condition of the item you have returned

You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods.
This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.

If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to Momentum & Friends ApS to evaluate the item’s condition.

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to Momentum & Friends ApS in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

Momentum & Friends ApS covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

Momentum & Friends ApS
Orla Lehmannsgade 1B
7100 Vejle
Phone: 60180137

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with Momentum & Friends ApS, we need the following information:

 . Name
 . Address
 . Phone number
 . Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with Momentum & Friends ApS, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for Momentum & Friends ApS have access to the information recorded about you.

The data manager in Momentum & Friends ApS is: Nicolai Nielsen, Webshop – Teknisk data, Martin Hestnes.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with Momentum & Friends ApS, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact contact@momentumandfriends.dk .

Cookies

On https://momentumandfriends.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics

We use log statistics at https://momentumandfriends.dk,
which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve Momentum & Friends ApS’s website.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

In the event of a complaint, our e-mail address must be stated: contact@momentumandfriends.dk and the website on which you purchased the item.
A complaint about a product or service can be filed with the Center for Complaints, the House of Commons, Toldboden 2, 8800 Viborg.
You can appeal to the Center for Complaints through the Complaints Portal for the House of Commons (Link) .
For EU citizens outside the EU, complaints must be sent via the EU Commission’s online complaint platform.
ec.europa.eu

Withdrawal form

This form will only be completed and returned if the right of withdrawal is invoked.

– To [insert the trader’s name, physical address and, where appropriate, fax number and email address of the trader himself]:

– I / We (*) hereby announce that I / We (*) wish to exercise the right of withdrawal in connection with my / our (*) purchase agreement for the following goods (*) / provision of the following services (*)

– Ordered it (*) / Received it (*)

– Consumer’s name (Consumer’s names)

– Consumer’s address (Consumer’s address)

– Consumer’s signature (Consumer’s signatures) (only if the contents of the form are communicated on paper)

– Date